Rozbor grafologie písma

Grafologie je jednou z projektivních psychodiagnostických metod, umožňujících psychologický  výklad osobnosti na základě rukou psaného písma.  Na rozdíl od testů, které jsou zaměřeny na diagnostikování úzce vymezené složky osobnosti, umožňuje   popsat  relativně  celou  osobnost  člověka.

A co na základě grafologického rozboru písma můžeme zjistit?

Pisatelovu vitalitu, dynamičnost, temperament, vůli, způsob myšlení a racionálních přístupů, emoční a sociální inteligenci.  Odolnost vůči stresu   a zátěži. Typ výkonu, jak hospodaří se svými silami, jak prožívá sám sebe (sebepojetí, sebevědomí, falešné já, rozpor mezi ideálním a reálným já), sociabilitu neboli  vztahy s okolím, sklon k extraverzi  či introverzi, tendenci zaujímat spíš    dominantní nebo submisivní postoje. Organizační, plánovací a řídící schopnosti, komunikační styl, schopnost empatie, schopnost tvořivosti a improvizace, z čeho mohou pramenit případné konflikty s okolím, morální vlastnosti, loajalitu apod. Písmo umožňuje objasnit vyváženost osobnosti pisatele a jeho zralost . Silné stránky osobnosti na jedné straně, a slabší na straně druhé.

Jak  můžeme  grafologii  využít ?

V osobním poradenství přispívá grafologie k lepšímu sebepoznání. Pisatel může získat   hlubší  porozumění své  osobnosti, jiný pohled na  své  problémy,  nebo nový podnět k dalšímu směřování v životě.

Protože žijeme v lidském společenství,  řešíme  často problematiku mezilidských vztahů. V partnerském poradenství může rozbor rukopisu  partnerů pomoci, aby si navzájem lépe uvědomili, které z jejich osobnostních rysů mohou být zdrojem určitých obtíží a nesrovnalostí ve vztahu. Díky tomuto poznání lze zvládnout nejeden problém !

V   pedagogicko – psychologickém poradenství, například při volbě vhodnosti povolání, při   poruchách chování a  výchovných problémech.

V  kriminalistice se využívá grafologie k ověření shodnosti pisatele, podpisů a pod.

V  personalistice k výběru pracovníků a určení vhodnosti na daná pracovní místa.