Historie grafologie

Základy   grafologie se vytvářely  už dávno v  letech  starého  Říma. Názor,  že mezi  rukopisem a vlastnostmi člověka existují zajímavé souvislosti, vyslovil už ve   4. stol. př. Kr. ARISTOTELES. Římský historik SUETONIUS se v 1.stol.př.Kr. zabýval rukopisem císaře Augusta. V 6 .stol .po Kr. už v Římě působili první soudní znalci písma.

Středověk nebyl obdobím, které by přálo jiným vědám , natož grafologii . Teprve renesance oživila zájem o vědeckou  aktivitu v řadě  oborů. V  r. 1570 se ve Francii zakládá  sdružení  soudních  znalců   písma, povýšené Ludvíkem  XV.  na akademii. V  r. 1622 vzniká malá, ale obsahem na tuto dobu velice moderní kniha o poznání povahy  z  písma.  Vydal   ji v  Bologni  profesor  lékařství   Camillo   Baldo. Poukázal na  skutečnost,  že  každý  jev  v  písmu  odpovídá  své příčině a povaze  pisatele. Baldovy  postřehy se mohly  stát už v 17.stol. základem vědecké  grafologie, ale bohužel byly opomenuty. Písmem se zabýval také Švýcar Johann Kaspar Lavater, nebo Němec Johann Jacob Engel.

Kolem roku 1830 vzniká v Paříži škola výkladu písma, kterou vede abbé Flandrin. Shromáždil velice obsáhlou sbírku rukopisů, základní materiál pro výzkum. Flandrinův žák abbé Jean Hippolit Michon vydává knihu Systéme de grafologie, která vychází z poznatků sbírky Flandrina. Michon si také vychoval svého žáka,  Julese Crepieux Jamina. Ten dosáhl světové popularity a vydal velkou řadu knih.

 Koncem   19. stol.  přechází  iniciativa ve vývoji  grafologie  na  německé lékaře, fyziology a psychology. Oproti francouzské škole ,která se koncentrovala spíš na problém co a jak se z psychiky člověka promítá do jeho písma, německá škola se důsledně a systematicky soustředila na problém, proč tomu tak je. Protože otázka po příčinách  jevů  je základní otázkou  každé  vědy,  začíná  tímto  přesunem  těžiště zkoumání  vědecká  éra  grafologie, neodmyslitelná od  psychologie výrazu.

V  České   republice  se ve  20. století  na vývoji grafologie  podíleli  např.  Robert Saudek,  Vilém Schonfeld,  Josef Kubelka.  V  současné  době  Doc. PhDr. Jiří Kulka CSc , Jan Jeřábek a další.